Topic Chairs

A: Power electronics and motor drives: Zedong Zheng, Dong Jiang, Zhen Xin, Lin Qiu, Chengmin Li

B: Electric machines and actuators: Wei Hua, Wei Xu, David Gerada, Sheng Huang, Yunchong Wang

C: Powertrain: design, thermal management, packaging, and optimization: Francesco Iannuzzo, Laili Wang, Bin Xiong, Haoze Luo

D: Batteries, fuel cells, and energy storage systems: Rui Xiong, Xin Xiang, Hengzhao Yang

E: Modeling, simulation, control, and prototyping for transportation electrification: Yongheng Yang, Jun Wang, Zhengyu Lin

F: Electric vehicle system architectures and control: Eric Cheng, Konstantin Boynov

G: Electrification of heavy-duty and off-road vehicles: Brij Singh, Yanxin Li, Xiaoxiang Na

H: Charging infrastructure, vehicle-grid interaction: Qiang Yang, Wei Li, Ting Yang

I: Charging load forecasting and coordination strategies: Ruisheng Diao, Xun Li, Di Mou

G: Wired and wireless charging technologies: Chunhua LIU, Wenxing Zhong, Mongkol Konghirun

K: Electrical systems and components for rail, sea, undersea, air, and space vehicles: Zhuoran Zhang, Yongxiang Xu, Jinsong Kang, Wensheng Song, Jian Zhang

L: Functional safety, smart mobility, autonomy: Simon Hu, Wei Ji, Hamid Khayyam

M: Standards and policies for transportation electrification: YongJian Zhi

Scan by WeChat,Follow Us